Privātuma politika

Privātuma politika interneta vietnei - www.abplanalp.lv

Uzņēmumam SIA “Abplanalp Baltic”, reģistrācijas numurs: 40103668492, juridiskā adrese: Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073, e-pasts: office@abplanalp.lv, tālrunis: +371 26423211 (turpmāk tekstā Abplanalp Baltic) kā personas datu pārzinim ir svarīgi ievērot augstākā līmeņa fizisko personu privātumu un fizisko personas datu aizsardzību.  Esam izstrādājuši privātuma politiku, kas nosaka fizisko personu datu apstrādes mērķus, noteikumus un ar datu subjektu personas datiem saistītās tiesības. Privātuma politika ietver uzņēmumu Abplanalp Baltic interneta veikala tīmekļa lapā esošo personas datu apstrādi.

 

 1.  Jēdzieni

1.1. Personas dati – jebkāda veida informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, balstoties uz identifikācijas pazīmēm (piem., vārdu, personas kodu, ziņām par atrašanās vietu, tīkla identifikatoru un tamlīdzīgi) vai fiziskās personas vienu vai vairākām fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, garīgām, ekonomiskām, kultūras vai sociālām pazīmēm.

1.2. Personas datu apstrāde – automatizēta vai manuāla darbība ar personas datiem vai to kopām (piem., vākšana, dokumentēšana, kārtošana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana un grozīšana, pieprasījumu veikšana, lasīšana, izmantošana, iesniegšana, izplatīšana vai citā veidā publiskošana, padarot datus par pieejamiem, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana).

1.3. Atbildīgais apstrādes veicējs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, kas ir primārā personas datu uzkrājēja. Atbildīgais apstrādes veicējs nosaka personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus.

1.4. Pilnvarotais apstrādes veicējs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, kas personas datu apstrādi veic saskaņā ar atbildīgā apstrādes veicēja uzdevumu, viņa uzraudzībā.

1.5. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde vai aģentūra.

1.6. Ar personas datiem saistītie pārkāpumi – iesniedzamo, saglabāto vai citā veidā apstrādājamo personas datu nejauša vai nelikumīga iznīcināšana, nozušana, grozīšana, neatļauta publiskošana vai pieeja tiem.

1.7. Datu subjekts – persona, kuras personas dati tiek apstrādāti (piem., interneta veikla klients u.tml.).

 

 1. Principi

2.1. Likumības, taisnīguma un caurspīdīguma princips – apstrāde ir likumīga, taisnīga un datu subjektam caurspīdīga.

2.2. Mērķa ierobežojuma princips – personas dati tiek uzkrāti precīzi un saskaņā ar skaidri noteiktiem un tiesiskiem mērķiem, kā arī vēlāk tie netiek apstrādāti tādā veidā, kas varētu būt pretrunā ar šiem mērķiem. Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai tam vajadzīgajā apmērā.

2.3. Princips, kas nosaka vākt iespējami mazāk datu – personas dati ir atbilstoši vajadzībai, būtiski un ierobežoti ar to, kas nepieciešams to apstrādes mērķa kontekstā.

2.4. Autentiskuma princips – personas dati ir pareizi un aktuāli, nepieciešamības gadījumā nepareizie personas dati tiek izdzēsti vai laboti nekavējoties.

2.5. Saglabāšanas ierobežojuma princips – personas dati tiek saglabāti veidā, kas datu subjektu ļauj identificēt tikai līdz brīdim, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi. Pēc mērķa izbeigšanās, visi nevajadzīgie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti.

2.6. Uzticamības un konfidencialitātes princips – personas dati tiek apstrādāti, izmantojot mūsdienīgus drošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina personas datu atbilstošu drošību, kā arī aizsargā no neatļautas vai nelikumīgas apstrādes un netīšas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

 

 

 1. Personas datu apstrādes drošība

3.1. Personas datu aizsardzības nolūkos ieviešam organizatoriskās, fiziskās un info-tehnoloģiskās drošības metodes.

3.2. Abplanalp Baltic specifiskos gadījumos personas datu apstrādē var izmantot pilnvarotos apstrādes veicējus. Abplanalp Baltic nodrošina, ka pilnvarotie apstrādes veicēji personas datu apstrādi veic saskaņā ar šo politiku, piemērojamām tiesībām, kā arī, ieviešot attiecīgus drošības pasākumus.

 

 1. Personas datu kategorijas

4.1. Abplanalp Baltic personas datu apstrādi veic par personu, kura personas datus ir atklājusi sniedzot tam piekrišanu.

4.2. Abplanalp Baltic veic sekojošu personas datu apstrādi:

 • personālos datus: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktpersonas amats,
 • kontakt dati: e-pasta adreses, kontakttālrunis, pasta adrese,
 • interneta dati: lietošanas seansa dati, sīkdatnes, tīmekļa lapas autorizācijas dati, IP adreses, demogrāfiskie dati un interešu pārskati,
 • personas attēls: ar videonovērošanas sistēmu iegūtie dati preču izsniegšanas punktos un Abplanalp Baltic telpās.

4.4. Abplanalp Baltic ir atbildīgā personas datu apstrādes veicēja, ievērojot konfidencialitātes principus un personas datus publiskojot tikai stingri ierobežotā apjomā, nodrošinot personu privātumu, stingrā saskaņā ar likuma noteikumiem un līgumiskajām attiecībām.

4.5. Uzņēmuma Abplanalp Baltic pilnvarotajām personām ir pieeja, lai veiktu personas datu grozīšanu un apstrādi, atbilstoši šiem noteikumiem.

 

 1. Personas datu apstrādes mērķi

5.1. Abplanalp Baltic veic personas datu apstrādi vai nu tādēļ, lai pildītu līgumu un nodrošinātu tā izpildi, balstoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī, lai ar datu subjekta izteiktu piekrišanu nosūtītu tam komerciālus paziņojumus, vai nu tādēļ, lai pildītu no likuma izrietošos obligātos pienākumus.

5.2. Personas datu apstrādes mērķi uzņēmumā Abplanalp Baltic ir:

 • personu identifikācija un autentifikācija,
 • noformēšana par pastāvīgo klientu,
 • lietotāja konta izveide tīmekļa lapā,
 • mārketinga informācijas nosūtīšana,
 • sadarbības līguma noslēgšana,
 • preces piegāde attiecīgajai personai,
 • maksājumu un kredīta nosacījumu izsniegšana,
 • rēķina izsniegšana,
 • kontaktēšanās, lai sniegtu garantijas pakalpojumus,
 • kontaktēšanās, kad atklājas neparedzēti apstākļi, preces atsaukumi un trūkumi, garantijas saistību izpilde pret klientu,
 • tehnisku uzlabojumu veikšana,
 • lietotājiem draudzīgāku tīmekļa lapu padarīšana,
 • anonīma statistikas veikšana par lietotājiem,
 • noziedzīgu nodarīju atklāšana un novēršana, personu drošības garantēšana (ar videonovērošanu iegūtais personas attēls).

 

 1. Trešās personas un pilnvarotie apstrādes veicēji

6.1. Abplanalp Baltic personas datus trešajām personām un pilnvarotajiem apstrādes veicējiem var nosūtīt tikai saskaņā ar stingri ierobežotiem mērķiem un saskaņā ar datu subjekta piekrišanu:

 • mārketinga informācijas nosūtīšanai,
 • atgriezeniskās saites saņemšanai,
 • tīmekļa lapas hostinga pakalpojuma sniedzējam lietošanas pieredzes uzlabošanai.

6.2. Apstiprinām, ka personas datus nosūtām tikai tādām trešajām personām un pilnvarotajiem apstrādes veicējiem, kas ievieš pietiekamus drošības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības drošību.

 

 1. Nepilngadīgu bērnu personas datu apstrāde

7.1. Abplanalp Baltic apzinās nepilngadīgo personas datu apstrādes drošības nozīmīgumu, nepilngadīgo personas datu apstrādē ieviešot visus attiecīgos administratīvos un tehnoloģiskos drošības pasākumus.  Abplanalp Baltic savā darbībā cik vien tas objektīvi ir iespējams izvairās no nepilngadīgo datu apstrādes, bet ja šādu apstrādi ir nepieciešams veikt, tad tā izdarāma ar attiecīgās nepilngadīgās personas likumiskā aizbildņa piekrišanu.

 

 1. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst vai izlabot savus personas datus, pieprasīt komerciālu paziņojumu sūtīšanas pārtraukšanu, kā arī realizēt visas savas normatīvajos aktos noteiktās tiesības pret Abplanalp Baltic.

8.2. Datu subjektam ir tiesības veikt pieprasījumus par uzņēmumam Abplanalp Baltic iesniegtajiem personas datiem, kas skar datu subjektu.

8.3. Datu subjektam ir tiesības ierobežot personas datu apstrādi.

8.4. Datu subjektam ir tiesības izteikt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

 

 1. Personas datu saglabāšana

9.1. Abplanalp Baltic personas datus saglabā veidā, kas datu subjektus ļauj identificēt tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pildītu datu apstrādes mērķi, izņemot gadījumos, kad tiek pildītas no likuma izrietošās prasības.

9.2. Abplanalp Baltic iznīcina un/ vai dzēš visus personas datus, kurām nav turpmāka saglabāšanas mērķa un tiesiska pamata.

 

 1. Sīkdatņu lietošana

10.1. Sīkdatne ir maza izmēra fails, kuru apmeklētā interneta mājas lapa automātiski saglabā personas izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes lietojam ar nolūku ievākt anonīmu un vispārīgu statistiku par tīmekļa lapas apmeklētāju skaitu, kā arī lai nodrošinātu mājas lapas pilnvērtīgu tehnisku funkcionalitāti. Interneta veikala mājas lapas apmeklējuma laikā personai ir tiesības pašai atzīmēt, kuras sīkdatnes tā vēlas izmantot, nosakot sīkdatņu izmantošanas apmēru.

10.2. Vietne www.abplanalp.lv izmanto sīkdatnes, lai padarītu lietotāja pieredzi ērtāku un tehnoloģiski pilnvērtīgāku (kritiski nepieciešamās sīkdatnes). Šo sīkdatņu izmantošanai netiek prasīta personas piekrišana, jo tās ir tieši saistītas ar mājas lapas tehnisko funkcionalitāti.

10.3. Nepiekrītot sīkdatņu lietošanai, ierīcē saglabātās sīkdatnes iespējams bloķēt. Šim nolūkam jāmaina tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi. Ja kritiski nepieciešamās sīkdatnes netiek izmantotas, visi pakalpojumi var nebūt pieejami.

 

 1. Grozījumi privātuma politikā

11.1. Uzņēmums Abplanalp Baltic privātuma politiku var mainīt vienpusēji, atbilstoši nepieciešamībai un piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Šīs privātuma politikas aktuālā redakcija sagatavota un apstiprināta 2021. gada 5. februārī.

 

 1. Kontakti:

12.1. Visos jautājumos, kas skar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam vērsties pie: SIA “Abplanalp Baltic”, Katlakalna iela 9A, Rīga, office@abplanalp.lv, tālr.: +371 26423211.

***