• Sākums
 • Abplanalp.lv internetveikala lietošanas noteikumi

SIA ''Abplanalp'' interneta veikala lietošanas noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi ir piemērojami visām tiesiskajām attiecībām starp Klientu un www.abplanalp.lv iepirkšanās interneta vietnes (turpmāk – Abplanalp Baltic interneta veikals) īpašnieku SIA “Abplanalp Baltic”, reģ.nr. 40103668492, juridiskā adrese: Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073, tālrunis: +371 26423211, e-pasts: office@abplanalp.lv, kas saistītas ar preču pirkšanu Abplanalp Baltic interneta veikalā.

1.2. SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības vienpusēji mainīt vai papildināt šos noteikumus, publicējot jaunos noteikumus tīmekļa adresē www.abplanalp.lv. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms izmaiņas noteikumos ir stājušās spēkā, tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi, ja spēkā esošajos un obligāti piemērojamos normatīvajos aktos nav paredzēts citādi.

1.3. Klients nepieciešamības gadījumā var saglabāt savos datu nesējos un drukāt šos noteikumus pirms pirkuma veikšanas. Ar pirkuma izdarīšanu Abplanalp Baltic interneta veikalā Klients apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

1.4. Papildus šiem noteikumiem pirkuma veikšanai Abplanalp Baltic interneta veikalā ir piemērojami arī Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā visi normatīvie akti attiecībā uz patērētāja tiesību aizsardzību un atteikuma tiesību realizāciju distances līguma gadījumā. Pretrunu gadījumā tiks uzskatīts, ka spēkā esošie obligāti piemērojamie normatīvie akti prevalē pār šiem noteikumiem, ja ar šiem noteikumiem tiks kādā veidā samazināts patērētājam likumos garantēto tiesību apjoms.

1.5. Attiecībā uz juridiskajām personām un personām, kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, netiek piemērots šo noteikumu 6.punkts – preču atgriešana, atteikšanās no līguma un pirkuma maksas atmaksāšana (atteikuma tiesības), kā arī preces garantijas saistības attiecībā uz fizisku personu, kas ir uzskatāma par patērētāju, kā arī jebkuras citas tiesības un privilēģijas, kas ir attiecināmas tikai uz patērētāja kā fiziskas personas aizsardzību.

 

 1. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. Klients izvēlas sev vēlamās preces interneta veikalā un pievieno tās iepirkumu grozam. 

2.2. Klients izvēlas pasūtījuma piegādes veidu un vietu, kā arī apstiprina norādītās piegādes izmaksas (ja tādas ir piemērojamas). 

2.3. Klients apstiprina groza saturu un veic apmaksu par precēm Abplanalp Baltic interneta veikalā kādā no piedāvātajiem norēķina veidiem (tas ir, maksājumu vidēm). Klients pirms samaksas pārbauda, vai visi tā ievadītie dati ir pareizi. Ievadot savus datus, Klients norāda vai pasūtījumu veic kā fiziska persona (patērētājs) vai arī juridiska persona vai cita veida saimnieciskās darbības veicējs. Veicot samaksu, Klients apliecina visu savu ievadīto datu pareizību, kā arī piekrišanu šiem noteikumiem un apliecina līguma noslēgšanu.

2.4. SIA “Abplanalp Baltic” nosūta apstiprinājuma e-pastus uz Klienta norādīto e-pasta adresi par pasūtījuma un samaksas saņemšanu. Ja netiek saņemts apstiprinājuma e-pasts, Klientam ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu office@abplanalp.lv vai tel. nr. +371 26423211 no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 8.30–17.00 un jāpārliecinās par veiktā pasūtījuma statusu.

2.5. Klientam darījumu apliecinoša pavadzīme (rēķins) par veikto pirkumu tiek nosūtīta kopā ar precēm (var būt sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta) vai elektroniskā formā uz klienta norādīto e-pasta adresi.

2.6. Preces pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (līgums stājas spēkā) brīdī, kad SIA “Abplanalp Baltic” norēķinu kontā no Klienta tiek saņemta veiktajam pasūtījumam atbilstoša pilna maksājuma summa.

 

 

 1. PREČU CENA, MAKSĀJUMA IESPĒJAS, ABPLANALP BALTIC PRIEKŠROCĪBAS

3.1. Visu Abplanalp Baltic interneta veikalā tirgoto preču cena ir norādīta euro valūtā. Norādītās preču cenas ir galīgās cenas, kurās iekļauts Latvijas Republikā piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis. Atsevišķi tiek norādīta cena bez PVN.

3.2. Klients veic pasūtīto preču  pirkuma maksas un piegādes izdevumu priekšapmaksu pilnā apmērā. Samaksa tehniski tiek veikta ārpus Abplanalp Baltic interneta veikala – drošu maksājumu pakalpojumu sniedzēju speciāli nodrošinātā maksājumu vidē. SIA “Abplanalp Baltic” nav pieejas Klienta bankas un kredītkartes datiem. SIA “Abplanalp Baltic” saņem tikai trešo personu tehniski nodrošinātas maksājumu vides apstiprinājumu par to, ka Klients ir veicis samaksu atbilstoši Klienta izdarītajam pasūtījumam.

3.3. Ja Klients neizvēlas saņemt pasūtītās preces SIA “Abplanalp Baltic” biroja telpās, preču piegādes izdevumi tiek pieskaitīti pirkuma cenai atbilstoši Klienta izvēlētajiem piegādes veida noteikumiem.

3.4. Lai veiktu maksājumu par preci un tās piegādi, Klients pirkuma veikšanas brīdī tīmekļa vietnē izvēlas vēlamo maksāšanas veidu:

3.4.1. Ar priekšapmaksas rēķinu. Izvēloties apmaksas veidu “Priekšapmaksas rēķins”, rēķins tiks nosūtīts uz Klienta norādīto e-pastu. Pasūtītās preces tiks rezervētas vēlākais nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķinā norādītās summas saņemšanas SIA “Abplanalp Baltic” norēķinu kontā. Ja Klients neveic apmaksu SIA “Abplanalp Baltic” par pasūtījumu 14 kalendāro dienu laikā no preces pasūtīšanas dienas, tad SIA “Abplanalp Baltic” uzskata, ka Klients ir atteicies no pasūtījuma.

3.4.2. Klients var pieteikties SIA “Abplanalp Baltic” nomaksai, aizpildot nomaksas pieteikuma formu preces aprakstā. SIA “Abplanalp Baltic” izskata Klienta pieteikumu un sniedz atbildi par iespēju iegādāties preci ar nomaksu katrā gadījumā individuāli. Nomaksas pakalpojumam ir piemērojami speciāli noteikumi, ar kuriem Klients tiks iepazīstināts pēc pieteikšanās.

3.5. Kopējai pasūtījuma cenai, atbilstoši starp Klientu un Klienta banku noslēgtajiem līgumiem, var tikt pieskaitīta papildus apkalpošanas maksa (komisija, un tamlīdzīgi), kas ir pilnībā neatkarīga no pie SIA “Abplanalp Baltic” veiktā pasūtījuma. Par visa veida gan saņemtajiem, gan izejošajiem maksājumiem SIA “Abplanalp Baltic” no Klienta neietur nekādas papildus maksas vai komisijas par maksājumu pakalpojumu veikšanu.

3.7. Pēc Klienta pasūtījuma pieņemšanas un apmaksas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz preces faktiskai izsūtīšanai Klientam, SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības palielināt kurjera piegādes izmaksas. Katrā gadījumā, kad kurjera piegādes izmaksas tiks palielinātas, par to tiek nekavējoties informēts Klients. Papildu piegādes izmaksu faktiska apmaksa nozīmē Klienta piekrišanu segt attiecīgās izmaksas un saglabāt noslēgtā darījuma spēku. Ja Klients nepiekrīt piegādes izmaksu palielinājumam, tad darījums uzskatāms par atceltu un Klientam tiek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā atmaksāta visa par attiecīgo pasūtījumu faktiski saņemtā naudas summa.

3.8. "Blaser Swisslube" produkcija, kas iegādāta no SIA "Abplanalp Baltic" ir aizliegta lietošanai ārpus Latvijas teritorijas. SIA "Abplanalp Baltic" ir tiesības Klientam pieprasīt lietošanas adresi, lai nodrošinātu preces lietošanu Latvijas teritorijā. Ja Klients nepiekrīt "Blaser Swisslube" produkcijas lietošanai Latvijas teritorijā, tad darījums uzskatāms par atceltu un Klientam tiek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā atmaksāta visa par attiecīgo pasūtījumu faktiski saņemtā naudas summa.

 

 1. PREČU SAŅEMŠANA

4.1. Preces var pasūtīt saņemšanai SIA “Abplanalp Baltic” birojā (bez papildus piegādes maksas) vai Klienta norādītā adresē vai saņemšanas punktā (pakomātā), izmantojot kurjera pakalpojumus (par papildus norādītu samaksu atkarībā no izvēlētā piegādes veida).

4.2. Abplanalp Baltic interneta veikalā veiktos pasūtījumus apstrādā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti nākamajā darba dienā. Tas ir piemērojams arī tad, ja ir izvēlēts "Pasūtījuma saņemšana Abplanalp Baltic birojā".

4.3. Preču saņemšana no SIA “Abplanalp Baltic”.

4.3.1. Preču izsniegšana notiek SIA “Abplanalp Baltic” biroja darba laikā.

4.3.2. Preces izsniedz Klientam pēc personu apliecinoša dokumenta (ID kartes vai pases) un pasūtījuma numura uzrādīšanas. Personu apliecinoša dokumentu neesamības gadījumā SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības preci Klientam neizsniegt. Gadījumā, ja preci iegādājusies juridiska persona, tad SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības no tās pārstāvja, kas vēlas saņemt preci, pieprasīt uzrādīt attiecīgo juridisko personu pārstāvību apliecinošu dokumentu, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

4.3.3. SIA “Abplanalp Baltic” nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas radušies no SIA “Abplanalp Baltic” neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, ja Klients pieļauj, ka trešās personas to tā iegūst unikālo pasūtījuma numuru vai citas ziņas, kas dod tiesības saņemt preci.

4.3.4. Piegādes izdevumi netiek pieskaitīti pirkuma summai precēm, kuras izvēlētas saņemšanai SIA “Abplanalp Baltic” birojā.

4.3.5. Ja Klients SIA “Abplanalp Baltic” birojā neizņem preci 14 kalendāro dienu laikā no tās pieejamības brīža, tad SIA “Abplanalp Baltic” uzskata, ka Klients ir atteicies no pasūtījuma un nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamo 14 kalendāro dienu laikā, pārskaita pirkuma summu atpakaļ Klientam uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums par pirkumu.

4.5. Preču saņemšana ar kurjera starpniecību Latvijas teritorijā.

4.5.1. Piegādājot preces ar kurjera pakalpojumu starpniecību, preču cenai tiek pieskaitīti piegādes izdevumi (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

4.5.2. Kurjers preces piegādā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas (samaksas saņemšanas brīdis SIA “Abplanalp Batic” bankas kontā). Kurjers preces piegādā darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Kurjers pirms piegādes veikšanas pa telefonu vienojas ar Klientu par precīzu piegādes laiku un vietu.

4.5.3. Klients nodrošina preču saņemšanu norunātajā laikā un adresē. Ja preču piegāde neizdodas no kurjera neatkarīgu iemeslu dēļ 2 (divas) reizes pēc kārtas, preces tiek nogādātas kurjera uzņēmuma terminālī. Šajā gadījumā Klients 14 dienu laikā var sazināties ar kurjeru un lūgt preces atkārtoti piegādāt ar kurjera starpniecību uz Klienta norādīto adresi. Ja augstākminētais mēģinājums piegādāt preces Klientam neizdodas, SIA “Abplanalp Baltic” uzskata, ka Klients (attiecināms tikai uz patērētāju) ir atteicies no pasūtījuma. Šajā gadījumā tiek piemēroti šī līguma noteikumi par preču atgriešanu SIA “Abplanalp Baltic” pamatojoties uz atteikuma tiesībām, un Klientam 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad SIA “Abplanalp Baltic” saņēmis preces atpakaļ, tiek atgriezta pirkuma summa un piegādes izdevumi, izdarot pārskaitījumu uz to pašu norēķinu kontu, kurš tika izmantots pirkuma veikšanai. Piegādes izdevumi Klientam netiek atmaksāti, ja klients, pasūtot preci nav izvēlējies vislētāko iespējamo standarta piegādes veidu.

4.6. Preču pārbaude.

4.6.1. Saņemot preces, Klients apņemas uzmanīgi un pēc iespējas saudzīgi atvērt to iepakojumu, nebojājot ne iepakojumu, ne preci. Ja Klients aiz neuzmanības ir sabojājis iepakojumu, t. i., produkta iepakojumu bija iespējams atvērt bez tā bojāšanas, SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības pieprasīt bojājumu radīto zaudējumu kompensāciju, gadījumā, ja Klients kā patērētājs preces atgriež atpakaļ SIA “Abplanalp Baltic” atteikuma tiesību izmantošanas sakarā. Ja produkta iepakojumu objektīvi nav iespējams atvērt bez tā bojāšanas/laušanas, Klients nav atbildīgs par iepakojuma bojājumiem.

4.6.2. Ja, saņemot preces, Klients konstatē, ka viņam ir piegādātas defektīvas vai citādi līgumam neatbilstošas preces, vai arī preces nesasniedz Klientu labā stāvoklī vai iepakojums ir atvērts (vai acīmredzami bojāts), Klients nekavējoties par notikušo informē SIA “Abplanalp Baltic” klientu apkalpošanas dienestu, aizpildot pieteikuma veidlapu (pieejama lejupielādei šeit) un nosūtot to uz e-pastu office@abplanalp.lv.

4.6.3. SIA “Abplanalp Baltic” ir atbildīgs par Klienta nopirktajām precēm to piegādes laikā. Preču nozaudēšanas vai bojāšanas risks pāriet uz Klientu no brīža, kad Klients ir saņēmis preces.

 

 1. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. SIA “Abplanalp Baltic” izmanto Klienta sniegtos personas datus un datus par pirkumiem saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem obligāti piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tikai ciktāl tas ir nepieciešams Klienta pasūtījuma veikšanai un izpildei interneta veikalā. SIA “Abplanalp Baltic” nenodod Klienta personas datus trešajām personām, izņemot uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjera vai maksājumu veikšanas pakalpojumus, ciktāl šie dati ir nepieciešami, lai preces piegādātu Klientam un izpildītu līgumiskās attiecības ar Klientu. Ar pirkuma izdarīšanu Abplanalp Baltic interneta veikalā Klients dod savu piekrišanu personas datu apstrādei līguma izpildes vajadzībām nepieciešamajā apmērā. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi ir pieejama elektroniski šajā saitē: Personas datu apstrāde.

5.2. SIA “Abplanalp Baltic” nav pieejas Klienta bankas datiem, veicot preču apmaksu internetbankā vai ar norēķinu kartēm.

5.3. SIA “Abplanalp Baltic” biroja telpās/ preču izsniegšanas punktos var tikt veikta videonovērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai, kā arī darbinieku un klienta drošības garantēšanai. Ierodoties SIA “Abplanalp Baltic” telpās Klients piekrīt, ka tā attēls var tikt apstrādāts ar videonovērošanas sistēmu.

5.4. SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības nosūtīt komerciālu informāciju par tā produktiem un partneru piedāvājumiem uz klienta e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru tikai tad, ja pasūtījuma izdarīšanas brīdī Klients ir atzīmējis, ka sniedz savu piekrišanu šādas komerciālas informācijas saņemšanai. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no SIA “Abplanalp Baltic” datu bāzes, kā arī atteikties no visa veida paziņojumu turpmākas saņemšanas, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi office@abplanalp.lv.

 

 1. PREČU ATGRIEŠANA, ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA UN SAMAKSAS ATMAKSĀŠANA (atteikuma tiesības)

6.1. Klientam (tas ir tikai, patērētājam Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) ir tiesības atteikties no iegādātās preces 14 kalendāro dienu laikā no preces faktiskas saņemšanas dienas, nenorādot atteikuma tiesību izmantošanas iemeslu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs aizpildītu atteikuma veidlapu vai citu sevis izvēlētas formas nepārprotamu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta SIA “Abplanalp Baltic”  pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām (tas ir, 14 dienu laikā no preces faktiskā saņemšanas datuma; termiņa skaitījums sākas nākamajā dienā no preces faktiskās saņemšanas dienas). Strīdus gadījumā Klienta pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma nosūtīšanu SIA “Abplanalp Baltic”. Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumu izpratnē patērētājs ir Klients kā fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.2. Lai atteikuma tiesību izmantošanas ietvaros atgrieztu preces, Klientam ir jāaizpilda preču atgriešanas pieteikums un jānosūta tas SIA “Abplanalp Baltic”, kā arī faktiski jānogādā atpakaļ nopirktā prece. Atgriežot preces ar kurjera vai pasta pakalpojumu starpniecību, ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu office@abplanalp.lv vai tel. nr. +371 26423211.

Atteikuma veidlapas paraugs ir pieejams elektroniski šajā saitē: Atteikuma veidlapa. Tas Klientam nav jālieto obligāti, un Klients var realizēt savas normatīvajos aktos paredzētās atteikuma tiesības arī ar citu nepārprotamu paziņojuma formu pēc saviem ieskatiem, kas satur visus vajadzīgos rekvizītus atteikuma izpildei.

6.3. Izmantojot tiesības atgriezt preces (atteikuma tiesība), Klientam ir pienākums nogādāt preces SIA “Abplanalp Baltic” birojā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgriešanas pieteikuma iesniegšanas dienas.

6.4. Ja iegādātās preces kāda iemesla dēļ ir nepiemērotas, Klientam ir tiesības 14 dienu laikā kopš preces saņemšanas atgriezt tās Abplanalp Baltic birojā personīgi vai ar kurjera starpniecību, nepaskaidrojot nekādus iemeslus. Klients sedz visus savus ar preces atpakaļ atgriešanu saistītos izdevumus. Ja jebkāda iemesla dēļ ar preces atpakaļ atgriešanu saistītie izdevumi vispirms ir jāapmaksā SIA “Abplanalp Baltic”, tad ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas (kurjera, pasta pakalpojumi u.tml. izdevumi) SIA “Abplanalp Baltic” ieturēs no Klientam atgriežamās naudas summas. Atpakaļ atgrieztajām precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un iesaiņotām nebojātā oriģinālajā iepakojumā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece tikusi izmantota citā nolūkā, nevis tikai preces rakstura un īpašību noskaidrošanai tādā apmērā kā to klients varētu izdarīt, ierodoties preci iegādāties klātienē tirdzniecības vietā. SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības piedzīt visas ar preces vērtības samazināšanos saistītās naudas summas no Klienta, kas ir radušās Klienta rīcības rezultātā precei attiecībā uz kuru ir tikušas izmantotas atteikuma tiesības.

6.5. Ja Klients ir atteicies no darījuma, tad SIA “Abplanalp Baltic” nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atgriešanas pieteikuma saņemšanas, pārskaita Klientam faktiski samaksāto pirkuma summu un preces piegādes izdevumus. Piegādes izdevumi Klientam netiek atmaksāti, ja klients, pasūtot preci nav izvēlējies vislētāko iespējamo standarta piegādes veidu. Klienta izdevumi par preces nogādāšanu atpakaļ SIA “Abplanalp Baltic” (atpakaļatdošanas tiešās izmaksas) netiek kompensēti. Atmaksa tiek veikta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikta apmaksa par pirkumu, tikai pēc tam, kad prece ir faktiski nogādāta atpakaļ SIA “Abplanalp Baltic”.

6.6. Ja Klients ir ar nodomu vai neuzmanības rezultātā bojājis preces, to iepakojumu vai preces izmantotas citā nolūkā, nevis preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, un ja preces tiek atgrieztas, izmantojot atteikuma tiesības, SIA “Abplanalp Baltic” ir tiesības pieprasīt radīto bojājumu un preces vērtības samazinājuma kompensāciju, tajā skaitā ceļot prasību tiesā.

 

 1. SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. SIA “Abplanalp Baltic” ir atbildīgs par prasībām un pretenzijām, kas celtas par līgumam neatbilstošām precēm un to defektiem atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. Fiziska persona (patērētājs), kas iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, var iesniegt sūdzību 2 (divu) gadu laikā (tas ir, preces garantijas termiņš patērētājiem). Visas juridiskās personas un fiziskās personas,  kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību – 6 (sešu) mēnešu (tas ir garantijas termiņš citiem Klientiem, kas nav patērētāji) laikā kopš preču saņemšanas brīža. Attiecībās ar juridiskām personām un fiziskām personām, kuras preces iegādājas vai varētu iegādāties, vai izmantot nolūkam, kurš saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, Patērētāju tiesību aizsardzības likums netiek piemērots. 

7.2. Klients sūdzību par precei konstatētiem trūkumiem un neatbilstībām iesniedz, to nosūtot uz e-pasta adresi office@abplanalp.lv vai iesniedzot to SIA “Abplanalp Baltic” birojā, vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi. Sūdzībā jānorāda Klienta vārds, uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs un kontaktinformācija, preces identifikācijas dati, sūdzības iesniegšanas datums, preces defekts un iesniedzamās sūdzības saturs. Sūdzībai jābūt pievienotam dokumenta kopijai (pieprasījuma gadījumā uzrādot oriģinālu), kas pierāda pirkuma veikšanu. SIA “Abplanalp Baltic” rekomendē sūdzību sagatavot, aizpildot tam speciāli paredzēto pieteikuma veidlapas formu (pieejama lejupielādei šeit).

7.3. SIA “Abplanalp Baltic” nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem vai novēlotu preču piegādi, ja zaudējumi vai preces piegādes kavēšanās notikusi tādu apstākļu dēļ, kurus SIA “Abplanalp Baltic” nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos SIA “Abplanalp Baltic” neparedzēja un nevarēja paredzēt (force majeure).

7.4. SIA “Abplanalp Baltic” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies no pasūtīto preču lietošanas neatbilstošiem mērķiem, pārkāpjot drošības prasības, izmantošanas pretēji lietošanas instrukcijām, kā arī tad, ja piegādes kavēšanās vai kļūda radusies, Klientam norādot neprecīzus  datus.

7.5. Puses risina starp Klientu un SIA “Abplanalp Baltic” radušos strīdus pārrunu ceļā. Ja pārrunās netiek panākta vienošanās, pusēm ir tiesības vērsties tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem kā līguma starp SIA “Abplanalp Baltic” un Klientu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā (ne)esamību tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  Pirms prasības celšanas, pusēm (ja Klients ir patērētājs) ir tiesības risināt strīdu arī ārpustiesas kārtībā vēršoties pie Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijas, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālrunis: 65452554, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 

 

 1. SIA “ABPLANALP BALTIC” VEIKTĀ TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS 

8.1. SIA “Abplanalp Baltic” pēc Klienta pieprasījuma par samaksu remontē Klienta preces norādītos bojājumus un defektus, uz kuriem nav attiecināms bezmaksas garantijas remonts. Bojājumi un defekti tiek fiksēti rakstiskā veidā apkopes pasūtījuma apstiprinājumā.

8.2. Ar tehnisko apkopi saprot preventīvos pasākumus, kuri tiek veikti par samaksu, lai nodrošinātu ierīces ilgtermiņa kalpošanu saskaņā ar ražotāja sniegto lietošanas instrukciju vai apkopes žurnālu. Tehniskā apkope ir jāveic atbilstoši preces lietošanas instrukcijā paredzētajai kārtībai, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbību un saglabātu garantijas spēkā esamību.

8.3. Tehniskā apkope nenozīmē iekārtu pārbūvi vai mainīšanu. 

8.4. SIA “Abplanalp Baltic” var pieprasīt samaksu par remonta tāmes sagatavošanu, ja tas nav bezmaksas garantijas remonts. Remonta faktiskās izmaksas var atšķirties no tāmes, bet faktisko izmaksu novirzes no tāmes nebūs būtiskas.

8.5. Nododot preces apkopei vai remontam, tiek noteikts termiņš bojājumu un defektu noteikšanai, par ko tiek informēts Klients.

8.6. SIA “Abplanalp Baltic” izmanto pašu iepirktus materiālus, lai veiktu ar tehnisko apkopi un remontu saistītos darbus.

8.7. SIA “Abplanalp Baltic” veic citu tāmē neminētu tehniskās apkopes vai remonta laikā atklāto bojājumu un defektu novēršanu pēc atsevišķas vienošanās ar Klientu. 

8.8. SIA “Abplanalp Baltic” apņemas veikt ierakstu apkopes žurnālā par tehniskās apkopes laikā veiktajiem darbiem, ja Klients apkopes žurnālu ir iesniedzis SIA “Abplanalp Baltic”. 

 

 1. PIRKUMA GARANTIJA 

9.1. Pirkuma garantijas izsniedzējs nodrošina precēm pirkuma garantiju atbilstoši sekojošajiem nosacījumiem.

9.2. Ja materiāla, konstrukcijas vai montāžas kļūmes kļūst pamanāmas pirkuma garantijas termiņa laikā, pirkuma garantijas izsniedzējs organizē bezmaksas preču remontu vai apmaiņu, ja remontu veikt nav iespējams.

9.3. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, pirkuma garantijas izsniedzējs maina preces bez maksas.

9.4. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, bet preču maiņa nav iespējama (galvenokārt, ja preces vairs netiek ražotas), pirkuma garantijas izsniedzējs atgriež Klientam tā samaksāto naudu.

 

 1. Pirkuma garantija nav piemērojama, ja:

10.1. Nav iespējams identificēt preces sērijas numuru;

10.2. Preces bojājumus ir izraisījusi nepareiza lietošana;

10.3. Preces bojājumus ir izraisījis preces nolietojums;

10.4. Preces bojājumus ir izraisījusi ārējās vides iedarbība (pārlieks mitrums, karstums, trieciens utt.);

10.5. Preces bojājumus ir izraisījis nelaimes gadījums (piemēram, kritiens, avārija u.tml.);

10.6. Preces bojājumus ir izraisījusi rokasgrāmatā vai citā ar preci sniegtā dokumentā norādīto instrukciju neievērošana.

10.7. Apkopes žurnālā, rokasgrāmatā vai citā dokumentā, kas tiek izsniegts kopā ar preci, tiek noteikta regulāra tehniskā apkope, bet Klients nav vērsies pie pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvības laicīgai tehniskās apkopes veikšanai.

 

 1. Pirkuma garantijas termiņa izbeigšanās

11.1 . Pirkuma garantijas termiņš izbeidzās:

11.1.1. Pirkuma garantijas termiņa beigās;

11.1.2. Preču sērijas numura bojāšanas vai noņemšanas gadījumā;

11.1.3. Ja Klients vai trešā persona, kura nav pirkuma garantijas izsniedzējs, veic neautorizētu remontu vai remonta mēģinājumu.

11.2. Ja materiāla, konstrukcijas vai montāžas defekts kļūst pamanāms pirkuma garantijas termiņa laikā, Klientam ir tiesības pirkuma garantijas termiņa laikā vērsties pie jebkuras no pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvniecībām.

11.3. Vēršoties pie pirkuma garantijas izsniedzēja pārstāvniecības, Klients piegādā remontējamās preces un apraksta konstatētos bojājumus. Pēc pirkuma garantijas pārstāvniecības pieprasījuma Klients iesniedz dokumentus, kuri pierāda preču pirkšanas laiku (pavadzīmi, čeku vai citu dokumentu).

11.4. Pirkuma garantijas izsniedzējs remontē preces bez maksas (tikai pamatota garantijas remonta pieteikuma gadījumā) saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz 30 dienas. Pirkuma garantijas izsniedzējs informē Klientu par preču remonta veikšanu pa telefonu vai e-pastu. Pēc remonta Klients preces saņem tajā pašā pārstāvniecībā, kurā tās tika nogādātas remontam. Klientam remontā nodotā prece ir jāizņem ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas par remonta pabeigšanu un preces pieejamību. Ja šajā termiņā remontā nodotā prece netiek izņemta, tad uzskatāms, ka Klients no tās ir atteicies un tā pariet SIA “Abplanalp Baltic” īpašumā.

11.5. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, pirkuma garantijas izsniedzējs par to informē Klientu pa telefonu vai e-pastu, vienlaikus informējot par datumu, kurā Klients var pēc iespējas ātrāk saņemt apmainītās preces. Klients saņems apmainītās preces no tās pašas pārstāvniecības, kurā oriģinālās preces tika nodotas remontam.

11.6. Ja preču remonts ir neveiksmīgs vai pēc pirkuma garantijas izsniedzēja uzskatiem ekonomiski nelietderīgs, bet preču maiņa ir neiespējama un pirkuma garantijas izsniedzējs ir pieņēmis lēmumu atgriezt naudu par preci, pirkuma garantijas izsniedzējs par to telefoniski vai pa e-pastu informē Klientu. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums paziņot savu norēķinu konta numuru, uz kuru pirkuma garantijas izsniedzējs var pārskaitīt naudu par preci. Pirkuma garantijas izsniedzējs atgriež naudu 14 dienu laikā no Klienta norēķinu konta numura saņemšanas dienas. Naudas atgriešana trešās personas norēķinu kontā ir iespējama tikai pēc Klienta rakstiska pieteikuma iesniegšanas.

11.7. Pirkuma garantijas izsniedzējs nekompensē Klientam preču transporta izdevumus vai zaudējumus, kas radušies remonta laikā, kad tās nebija iespējams izmantot. Nevienā gadījumā pirkuma garantijas izsniedzējs nekompensē Klientam negūto peļņu. SIA “Abplanalp Baltic” sedz tikai iepriekš saskaņotus preču transporta izdevumus uz remonta vietu preces trūkumu novēršanai (arī apmaiņai un līguma atcelšanai) tikai attiecībā uz patērētājiem, kas iegādājušies preci, kuras svars pārsniedz 10 kg vai lielgabarīta preci.

11.9. Ja pirkuma garantijas izsniedzējs bez maksas maina preces, pirkuma garantijas termiņš nemainās. Tas paliek tāds, kāds tas bija sākotnēji nopirktajai precei.

11.10. Ja pirkumam ir piemērojams Patērētāju tiesību aizsardzības likums, papildus augšminētajiem noteikumiem pirkuma garantijai piemērojamas arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma obligāti piemērojamās normas.

 

Šo noteikumu aktuālā redakcija sagatavota un apstiprināta 2021. gada 5. februārī.

 

***